Om S.H-n Orden

Sällskapet Hjälpsamheten

S.H-n Ordens bakgrund

Hjälpsamhet mot Bröder och behövande är centralt för Ordenssällskapet Hjälpsamheten. För 140 år sedan, 1875 när vårt Sällskap bildades, var behoven av hjälp och stöd stort. Samhällets allmänna skyddsnät var då svagt, fattighuset kunde lätt bli resultatet efter en allvarlig sjukdom, olycka eller dödsfall. Ensamstående barn kunde fortfarande auktionerades bort till den som bjöd lägst ersättning för att där sättas på att utföra hårt arbete under svåra former. Det var då främst enstaka ansvarskännande arbetsgivare och godsherrar som byggde upp ett visst skydd men då enbart för sina egna anställda och deras efterlevande. Övriga hantverkare och arbetare fick klara sig bäst de kunde. De var i många fall helt skyddslösa och utlämnade om olyckan drabbade dem.

Det var i den miljön och i den tidsandan som några varmhjärtade herrar gick samman år 1875 i Stockholm och skapade vårt sällskap och gav det namnet Hjälpsamheten. Syftet var att skapa ett gemensamt socialt och ekonomiskt skyddsnät och då främst som skydd för de egna familjerna och likasinnade Bröder. Man valde redan från början att använda sig av Ordensformen för att skapa starka band mellan de blivande medlemmarna (Ordensbröderna).

I början av 1890-talet och framåt, när sällskapets ekonomin växt sig allt starkare, så beslutade Sällskapet att utöka hjälpsamheten till att omfatta även behövande utanför Sällskapet, främst kvinnor och barn. Under krigsåren och fram till slutet av 1950-talet blev Hjälpverksamheten särskilt omfattande och stora ekonomiska och materiella insatser gjordes för att lindra den nöd som kriget och efterkrigstiden skapade.

Behovet av hjälpsamhet och humanitär lindring är fortfarande stort. Formerna och typen av hjälp har förändrats och Sällskapets arbete med hjälpsamhet har successivt anpassats till det. Idag är hjälpverksamheten bred och såväl lokalt och internationellt inriktad. Det inkluderar katastrofhjälp, fadderbarn, direktstöd till enskilda och hjälporganisationer.

Verksamhet

S.H-n Orden har idag sex loger i landet med en löpande verksamhet som omfattar sammankomaster under rituella former följt av en gemensam brödramåltid. Utöver det genomförs klubbaftnar, resor och studiebesök samt en hjälpverksamhet som omfattar fadderbarn och insamlingar till lokalt behövande organisationer och individer.


Vad krävs för att vara med?

Ordenssällskapet Hjälpsamheten ser främst till genuint Broderskap och Vänskap. En Broder av S.H-n Orden förväntas vara en varmhjärtad, empatisk och öppensinnad medmänniska med intresse för hjälpsamhet. Vi välkomnar varmhjärtade ur alla samhällsklasser och yrken med goda inre egenskaper d.v.s. en god, ärlig, trofast och sann vän bland vänner. Ordenssällskapet är öppet för alla herrar över 21 år som efter egen ansökan eller på rekommendation av en S.H-n Broder samt efter prövning funnits värdig att ingå i och upptas i S.H-n Orden. En blivande Broder måste acceptera Ordensällskapets speciella arbetssätt och ceremonier samt hålla dem fördolda för alla utanför Sällskapet. Vissa loger har Damklubbar och samtal förs inom Orden kring intresset att starta en damloge i samma anda som herrlogen.

Kontakt: kontakt@sh-n.se